พระไตรปิฎก สำหรับประชาชน

พระไตรปิฎก สำหรับประชาชน
พระไตรปิฎกฉบับสำหรับ ประชาชน เป็นหนังสือที่ย่อข้อความจากพระไตรปิฎก
ฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม รวมลงเป็นภาษาไทยเล่มเดียว เหมาะแก่ผู้สนใจ
หลักธรรมโดยย่อในพระไตรปิฎก ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก
และข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก

จำนวนหน้า: 823 หน้า

เพิ่มเพื่อน