พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 20 นิ้ว (ยืน)