พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 30 นิ้ว

พระพุทธรูป พระประธาน ถ่ายจากองค์จริง
สวยงามวิจิตร หน้าอิ่มบุญ
(มีปางสมาธิ, มารวิชัย, ประทานพร)

เพิ่มเพื่อน