ระฆัง ฆ้อง กลอง

กลองเพล

ระฆัง ฆ้อง กลอง

ระฆัง ทองสำริด ขนาด 6 กำ