ร้านบูชาสังฆภัณฑ์ เน้นจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ ออนไลน์ ครบวงจร
 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้มีจิตศรัทธา ต้องการทำบุญสร้างกุศลให้ชีวิตและครอบครัว นอกจากนั้น  คนทำบุญยังได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เรียกว่า เป็นชาวพุทธที่ดี แต่จะดีมากถ้าเราได้นำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทะเจ้า ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชีวิตตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสังคม ประเทศชาติโดยรวม
เรียกว่า “พุทธบริษัท”

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.