พระสีวลี

พระสีวลีเถระ ผู้เลิศในทางโชคลาภ บูชาท่านจักทำให้เกิดความร่ำรวยในการทำมาค้าขาย มีคนรักใคร่นับถือ