พระประจำวันเสาร์ ทองเหลือง ขัดเงา หน้าตัก 9 นิ้ว

พระประจําวันเกิดวันศุกร์, พระประจําวันเกิดวันพุธ , ไหว้พระประจําวันเกิด วันศุกร์ , ถวายพระประจําวันเกิด
พระประจำวัน 9 ปาง